რა ბენეფიტები აქვს SMART Payroll გადაწყვეტილებას?

შეესაბამება ადგილობრივ კანონმდებლობას და შრომის რეგულაციებს
როლებზე დაფუძნებული ინტუიციური ინტერფეისი
სისტემის უმოკლეს დროში დანერგვის შესაძლებლობა
ინსტრუმენტები მონაცემთა მარტივი იმპორტისა და ექსპორტისთვის
100% ინტეგრაცია Microsoft Office-თან, რეპორტინგის გენერირება Power BI-ში
სისტემის რეგულარული განახლება და მხარდაჭერა

სისტემის შესაძლებლობები

თანამშრომლების მენეჯმენტი
 • შრომითი და სამოქალაქო ხელშეკრულებების აღრიცხვა
 • თანამშრომლების ორდერების ერთიანი საბეჭდი ფორმები
 • თანამშრომლების ორდერების საბეჭდი ფორმების უფასო შაბლონები (Word-layout-ის კონფიგურაციით)
 • თანამშრომლების ბრძანების ტექსტის ავტომატური გენერირება, ტექსტის შაბლონების მიხედვით
 • პოზიციები კატეგორიები, სტატისტიკური ჯგუფები, რანგები, ხელშეკრულების პირობების ავტომატური განსაზღვრა
 • პოზიციის შექმნისას პროფესიების კლასიფიკატორის მონაცემების გამოყენება
 • ორგანიზაციული ერთეულისა და თანამშრომლების დაქვემდებარების სტრუქტურის შექმნა
 • ორგანიზაციული ერთეულების და პოზიციების გამარტივებული ადმინისტრირება აბ პაკეტური ოპერაციების გამოყენება
 • პერსონალის სიის დაარქივება და წვდომა ნებისმიერ თარიღზე
 • გარე ფაილების მიმაგრება საცნობარო ჩანაწერებზე
 • თანამშრომლების ჯგუფური ორდერების გენერაცია
 • სისტემის ივენთის შეტყობინებები
 • SMART HCM & LMS-თან ინტეგრაცია
დროის აღრიცხვა
 • სახელფასო კალენდრების შეუზღუდავი რაოდენობა (სამუშაო გრაფიკი)
 • ცვლების მართვა ინდივიდუალური სამუშაო გრაფიკის მიხედვით
 • სამუშაო,საღამოს, ღამის, დასვენების საათების ავტომატური დაყოფა
 • პერსონალური კალენდრები
 • სამუშაო დროის შემაჯამებელი ჩანაწერი
 • დროის უწყისების ავტომატური შექმნა
 • კორექტირების დროის უწყისი დარიცხვების და გადასახადების ავტომატური რეკალკულაციის ფუნქციით
 • ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულების კონტროლი. შვებულების ბალანსების ხედვა ნებისმიერ თარიღზე
 • სამივლინებო გადახდების საუკეთესო პირობების განსაზღვრა
 • გაცდენის ორდერების გაუქმება და კორექტირება
 • ინტეგრაცია დაშვების სისტემასთან (ტურნიკეტთან)
 • გაცდენების ორდერები
 • შვებულების განრიგი
 • შვებულების აპლიკაციები
 • დროის უწყისი
სახელფასო აღრიცხვა
 • კონსტრუქტორი ლოგიკური ფუნქციების, არითმეტიკული ოპერაციების, მათემატიკური ფუნქციების, ცვლადების, მუდმივების, დამრგვალების, ჩაშენებული გამოთვლითი ფუნქციების მხარდაჭერით.
 • ხელფასის დაანგარიშებისას ბუღალტრული გატარებების ავტომატური წარმოება
 • ყველა სახის ავანსის გაანგარიშება, წინასწარი გაანგარიშება, საბოლოო ხელფასის გაანგარიშება, სახელფასო დოკუმენტაციის აღრიცხვა ფინანსური ოპერაციების ფორმირებით.
 • დოკუმენტის ხელახალი გაანგარიშება, გაანგარიშების დეტალების ნახვა შერჩეული ალგორითმის მიხედვით, საშუალო შემოსავლის გაანგარიშების მონაცემების კონტროლი
 • ხელფასის ინდექსაცია
 • სისტემის სხვა მოდულების (შესყიდვები, გაყიდვები, სამუშაოები) მონაცემების გამოყენება.
 • ავტორიზაციის სქემის სახელფასო დოკუმენტაციის ან ფინანსური აღრიცხვის სახელფასო პაკეტების დასადასტურებლად
 • თანამშრომლებისთვის და საგადასახადო ორგანოებისთვის გადასახდელი თანხების ავტომატური გენერირება
 • გადავადებული გადასახადების რეზერვების აღრიცხვა და მოხმარება სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად
 • სახელფასო პერიოდების კონტროლი და დახურვა
 • ელ. ფოსტით გაგზავნა და/ან თანამშრომლის წვდომა სახელფასო ინფორმაციაზე
რეპორტები
 • თანამშრომლის ბარათი
 • თანამშრომლის ფეისლიფი
 • ფეისლიფი (ფორმები)
 • დინამიური ფორმა ფეისლიფისთვის (Excel-ის შაბლონის მიხედვით)
 • შემოსავლების უწყისი
 • ხელფასის გადახდის უწყისი
 • ფაილის გენერირება საბანკო ამონაწერის იმპორტისთვის კლიენტის ბანკში
 • შვებულების ბალანსი
 • რეპორტი აღსრულების უფლების შესახებ
 • თანამშრომლის გაცდენა/დასრება
 • თანამშრომლების სია თარიღების მიხედვით
 • ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ
 • Power BI რეპორტები
რეგლამენტირებული რეპორტები
 • საპენსიო ფონდის კალკულაციის რეპორტი
 • საპენსიო ფონდის საკომისიო პროტოკოლი
 • შეტყობინება თანამშრომლის დაქირავების შესახებ
 • სტატისტიკური რეპორტინგი (თვე, კვარტალი) შესაძლებელია დარეპორტდეს xml ან Excel ფორმატში
 • რეპორტი 10
 • თანამშრომლის კვოტის რეპორტი
 • გაერთიანებული რეპორტინგის გენერაცია "საშემოსავლო გადასახადების დაანგარიშების რეპორტი", ძირითადი ნაწილი, დანართები, 1,4,5. ექსპორტი xml-ში.

შეავსეთ ფორმა

და ჩვენ უზრუნველვყოფთ დემონსტაციას თქვენთვის მოსახერხებელ დროს

  bg
  mail