ERP სისტემა ბიზნეს პროცესების და საწარმოს მართვის ავტომატიზაციისთვის

მოიცავს ბუღალტერიას, საგადასახადო ბუღალტერიას, მენეჯერულ და HR ბუღალტერიას

Business Central (ყოფილი Microsoft Dynamics NAV) ERP სისტემა შეიქმნა სხვადასხვა ზომის და ინდუსტრიის საწარმოების ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისთვის. მას იყენებს 250 000-ზე მეტი კომპანია 180 ქვეყანაში. საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ბუღალტრული აღრიცხვა, საგადასახადო აღრიცხვა და მენეჯმენტის აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. შეიცავს HR და სახელფასო მოდულებს.

სარგებელი, რომელსაც თქვენი ბიზნესი სისტემის იმპლემენტაციით მიიღებს

ბიზნეს პროცესები ავტომატიზაციის შედეგად უფრო კონტროლირებადი და ორგანიზებულია

იზრდება საოპერაციო ეფექტურობა

სისტემა შეესაბამება SOX, GDP და IFRS საერთაშორისო სტანდარტებს

იზრდება ბიზნესის გამჭვირვალობა და აუდიტორების ნდობის კოეფიციენტი სისტემისა და ბიზნესის მიმართს

სისტემაში დაინტეგრირდა ხელოვნური ინტელექტისა და ანალიტიკის შესაძლებლობები რეალურ დროში

ბიზნესის მფლობელები და ტოპ მენეჯერები აკონტროლებენ ფინანსებს, იღებენ სანდო ინფორმაციას ბიზნესის შესახებ და ინსაიტებს ხელოვნური ინტელექტისგან

სისტემა ხელმისაწვდომია ღრუბლოვან გარემოში

ბიზნესის უსაფრთხოება გარანტირებულია Microsoft-ის მიერ, სისტემა მზადაა ნებისმიერი დატვირთვისა და ბიზნესის წარსადგენად საერთაშორისო ბაზარზე

სამრეწველო გადაწყვეტილებების დიდი ბაზარი და ძირითადი ფუნქციონალის გაფართოება

სისტემის სწრაფი მასშტაბირება, რომელიც ყოველთვის მზად არის ცვლილებებისთვის თქვენს ბიზნესში

SMART Localization

Microsoft Dynamics 365 Business Central-ის ადაპტაცია ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად

Microsoft Dynamics 365-ის სისტემის ლოკალიზაცია უზრუნველყოფს ბიზნესის წარმოებას ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად და ითვალისწინებს სამართლებრივი ჩარჩოს თავისებურებებსა და ცვლილებებს. ლოკალიზაცია საშუალებას გაძლევთ სწრაფად დანერგოთ სისტემის ფინანსური მოდულები, სრულყოფილად განახორციელოთ ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო აღრიცხვის ამოცანები, გაითვალისწინოთ საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტები, დაბეგვრის სპეციფიკა და დაარეგულიროთ ბეჭდვითი ფორმების რეგლამენტის უზრუნველყოფის პაკეტი ადგილოვრივ ენაზე.

ფუნქციური მოდულები

SMART Accounting

ფინანსები

1

12

 • ბუღალტრული აღრიცხვა
 • IFRS აღრიცხვა
 • დამტკიცებისა და შეტყობინების პროცესების კონფიგურაცია
 • ხარჯებისა და მომვალი პერიოდების შემოსავლების აღრიცხვა
 • ტიპური ოპერაციების აღრიცხვა
 • მულტივალუტის აღრიცხვა
 • კომპანიათაშორისი აღრიცხვა
 • ფინანსური კონსოლიდაცია
 • ბიუჯეტირება
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

გაყიდვები და მარკეტინგი

2

12

 • შეკვეთების დამუშავება
 • ფასების და ფასდაკლებების მენეჯმენტი
 • მარკეტინგული აქციების მართვა
 • დებიტორული დავალიანების კონტროლი
 • გაყიდვების ბიუჯეტის შექმნა და კონტროლი
 • ნომენკლატურის მართვა
 • ხელშეკრულებების მართვა
 • დაბრუნებული ნომენკლატურის აღრიცხვა
 • გაყიდვების ფასებისა და დოკუმენტების კორექტირება
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

შესყიდვები და დაგეგმვა

3

12

 • შეკვეთების დამუშავება
 • შესყიდვის ფასების მენეჯმენტი
 • შესყიდვების დაგეგმვა
 • საკრედიტო ანგარიშების კონტროლი
 • შესყიდვების ბიუჯეტირების შექმნა და კონტროლი
 • ნომენკლატურის მართვა და თვითღირებულების განსაზღვრა, დამატებითი ხარჯები
 • ხელშეკრულებები მართვა
 • დაბრუნებული ნომენკლატურის აღრიცხვა
 • საბაჟო დეკლარაციების და განბაჟების პროცესი
 • წყაროსთან დაბეგვრის გადასახადი მივლინებების და არარეზიდენტების ოპერაციების ჩათვლით
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

მარაგები და საწყობი

4

12

 • ინვენტარის მენეჯმენტი
 • საწყობის უჯრების შენახვა
 • საწყობის დოკუმენტბრუნვა
 • ინვენტარის ჩამოწერისა და კაპიტალიზაციისპროცედურები
 • ინვენტარიზაციის პროცედურები
 • ნომენკლატურის გადაფასება
 • ბუღალტრული აღრიცხვა პარტიებითა და სერიული ნომრებით, ვარგისიანობის ვადის კონტროლი
 • SKU და Cross-Docking
 • სასაქონლო ანალიტიკური ანგარიშები
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

წარმოება

5

12

 • სპეციფიკაციის მენეჯმენტი
 • მანქანები და სამუშაო ცენტრები
 • წარმოების მარშრუტები
 • წარმოების დაგეგმვა
 • წარმოების შეკვეთის შესრულება
 • წარმოების თვითღირებულება
 • სუნკონტრაქტისა და ზედნადებების აღრიცხვა
 • წარმოების კალენდარი
 • MRP და MPS დაანგარიშება
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

ძირითადი საშუალებები

6

12

 • ძირითადი საშუალებების ბარათების მართვა
 • ძირითადი საშუალებების საგადასახადო აღრიცხვა, საგადახდო სხვაობები
 • სერთიფიკატების ექსპლუატაციაში მიღება და ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა
 • ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის პროცესი
 • ძირითადი საშუალებების გადატანისა და მოდერნიზაციის პროცესი
 • პასუხისმგებელი პირები
 • ცვეთის განცხადება
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა IFRS-ის თანახმად
 • ძირითადი საშუალებების ლიკვიდაცია და რეალიზაცია
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

ბანკი და სალარო

7

12

 • სალარო დისციპლინა
 • Cash Flow პროგნოზირება
 • საგადახდო დავალებების ავტომატური წარმოება
 • საბანკო ამონაწერის იმპორტი და გადახდის ცნობა (ვებ და ფაილის დონეზე ინტეგრაცია)
 • ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა
 • მულტისავალუტო გადახდები
 • ავანსებისა და კაპიტალიზაციის აღრიცხვა წინასწარი გადახდის კურსით
 • ვალუტის კურსების იმპორტი
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

საბუღალტრო ანგარიშგება

8

12

 • ბრუნვა
 • ნომენკლატურის, ძირითადი საშუალებების, მომხმარებლების, მომწოდებლების, ბანკების ბრუნვის სია
 • ანგარიშის ბარათი
 • შემოსავლების სამსახურის სერვისთან ინტეგრაცია (იმპორტი/ექსპორტი)
  • ზედნადებები (გაყიდვები/შესყიდვები/შიდა გადაზიდვა)
  • დღგ ანგარიშ-ფაქტურები (გაყიდვები/შესყიდვები)
  • საგადასახადო დოკუმენტი (გაყიდვები/შესყიდვები/შიდა გადაზიდვა)
  • ნავთობ პროდუქტების სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურა (გაყიდვები/შესყიდვები/შიდა გადაზიდვა)
 • ანგარიშის ანალიზი
 • ანგარიშების შექმნა კონტრაქტებისა და შეკვეთების კონტექსტში
 • ანგარიშების ფინანსური კორესპონდენცია
 • სრული ინტეგრაცია შემოსავლების სამსახურთან
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

რეგლამენტირებული რეპორტინგი

9

12

 • მოგების გადასახადის დეკლარაცია
 • რეპორტინგის ფორმები
 • დღგ დეკლარაცია, დეკლარაციის დანართები
 • საშემოსავლო გადასახადის დეკლაცია
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

მენეჯმენტის რეპორტინგი

10

12

 • ფინანსური ანგარიშების კონსტრუქტორი
 • მონაცემთა ანალიზი ანალიტიკის მიმართულებით
 • გაყიდვების რეპორტები
 • სესხის ხანდაზმულობის ვადა
 • გეგმა-ფაქტის ანალიზი
 • კონსოლიდირებული რეპორტინგი
 • Dashboards იმპლემენტაცია
 • PowerBI ინტეგრაცია
 • ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების გამოყენება
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

დღგ-ს ადმინისტრირება

11

12

 • შემომავალი და გამავალი საგადასახადო ზედნადებების ფორმირების მეთოდები (ინტეგრაცია შემოსავლების სამსახურის სერვისთან)
  • რიტმული მეთოდი
  • კონსოლიდირებული საგადასახადო მეთოდი
  • მინიმალური დარიცხვის ბაზა
 • საგადასახადო ზედნადებების კორექტირების გამოანგარიშების ავტომატური წარმოება
 • საკომპენსაციო საგადასახადო ზედნადებების ფორმირება
 • შემოწმების ფანჯარა საგადასახადო ზედნადებების წარმოებისა და კორექტირების გაანგარიშებისთვის
 • საგადასახადო ზედნადებების რეგისტრაციის შემოწმება
 • დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურებისა და ზედნადებების დაკავშირება
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

ხელფასისა და პერსონალის აღრიცხვა

12

12

 • შრომითი ხელშეკრულებები
 • ფიზიკური პირები, თანამშრომლები
 • პოზიციები
 • საშტატო ნუსხა
 • საკარდო დანიშვნები
 • სამუშაო დროის აღრიცხვა
 • ხელფასის ელემენტები
 • ხელფასის დაანგარიშება (ხელფასის დოკუმენტები)
 • გადახდების ფორმირება
 • მოხსენებები,ბეჭდური ფორმები
 • რეგლამენტირებული რეპორტინგი
 • ინტეგრაცია
 • საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია
 • საპენსიო რეპორტი
Გაიგე მეტი
SMART ACCOUNTING-ის დემონსტრაციის მოთხოვნა

ციფრული ინსტრუმენტების გაერთიანებით

ყოველდღიურ დავალებებში, ჩვენ ვაერთიანებთ ბიზნეს-პროცესებსა და IT-ტექნოლოგიებს ერთ პლატფორმაზე

ბენეფიტები Microsoft Dynamics 365 Business Central

 • მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული სისტემა:250 000
 • კომპანიები მსოფლიოს 180-ზე მეტ ქვეყანაში
 • ინტერფეისი რომელბის მიხედვით (ბუღალტერი, ლოგისტი, გამყიდველი
  და 20 სხვა როლი)
 • საუკეთესო ROI მაჩვენებლები (ინვესტიციების დაბრუნება)
 • და TCO (საკუთრების ღირებულება)
 • დანერგვა უმოკლეს დროში
 • კლიენტისთვის ხელმისაწვდომი ღია გამავალი კოდი
 • 100% ინტეგრაცია Microsoft Office-თან (Outlook, Word, Excel). საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ Word და Excel როგორც მომხმარებლის ინტერფეისი
 • WEB კლიენტების, აგრეთვე მობილური კლიენტების ხელმისაწვდომობა ისეთი პოპულარული ოპერაციული სისტემებისთვის, როგორიცაა Microsoft Windows, Android, iOS
 • უკრაინისა და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობა
 • ერგება ყველა ინდურსტიას:წარმოება,დისტრიბუცია, საცალო ვაჭრობა და სხვა

ბიზნეს-პროცესების მოქნილი მენეჯმენტი

- თქვენი კომპანიის ციფრული ტრანსფორმაციის საფუძველი

სისტემის დანერგვის ვერსიები

SMART business-ის ჩართულობის გარეშე ღრუბლოვან სისტემაში დამოუკიდებლად ფუნქციონალის დამოუკიდებელი განთავსება

SMART business-ის ჩართულობით ღრუბლოვან სისტემაში არსებული ფუნქციონალის განთავსება

გადაწყვეტილების დანერგვა ფუნქციონალის მინიმალური პერსონალიზებით

გადაწყვეტიილების დანერგვა პროცესის მოდელირებით და ფუნქციონალის კომპლექსური პერსონალიზაციით

სცადეთ

ფასი

 • Essentials
 • Premium
 • Team Member
Dynamics 365
 • $ 70

  Per user/month

 • $ 100

  Per user/month

 • $ 8

  Per user/month

SMART Accounting
 • $ 15

  Per user/month

 • $ 20

  Per user/month

 • $ 0

  Per user/month

SMART Payroll
 • $ 15

  Per user/month

 • $ 15

  Per user/month

 • $ 0

  Per user/month

SMART Localization
 • $ 25

  Per user/month

 • $ 30

  Per user/month

 • $ 0

  Per user/month

15 და მეტი მომხმარებლის მქონე მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია ლიცენზია კომპანიისთვის. გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა, თქვენთვის გამოთვლის გასაკეთებლად.

მოითხოვეთ საცდელი ვერსია

გთხოვთ შეავსოთ ფორმა

იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ დემონსტრაცია თქვენთვის მოსახერხებელ დროს

  bg
  mail